skip to main content
Langue :
Ouverture adaptée

Tous nos services sont accessibles sur rendez-vous.
Ouverture adaptée

Tous nos services sont accessibles sur rendez-vous.
Afficher les résultats avec :

Résultats 1 - 10 sur 324  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
晚清上海片影, Wan Qing Shanghai pian ying
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

晚清上海片影, Wan Qing Shanghai pian ying

夏晓虹 ; Xia Xiaohong

上海. 上海古籍出版社 ; Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she, 2009

Disponible(->>)

2
明清法律運作中的權力與文化, Ming Qing fa lü yun zuo zhong de quan li yu wen hua
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

明清法律運作中的權力與文化, Ming Qing fa lü yun zuo zhong de quan li yu wen hua

邱澎生 (Ed.) ; Qiu Pengsheng (Ed.) ; 陳熙遠 (Ed.) ; Chen Xiyuan (Ed.)

Appartient à la collection : Zhong yang yan jiu yuan cong shu, 中央研究院叢書

臺北市. 聯經出版事業股份有限公司. 聯經出版事業股份有限公司 ; Taibei. Lian Jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si. Lian Jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2009

Disponible(->>)

3
明清社会文化生态, Ming Qing she hui wen hua sheng tai
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

明清社会文化生态, Ming Qing she hui wen hua sheng tai

王尔敏 ; Wang Ermin

Appartient à la collection : Wang Ermin zuo pin xi lie, 王尔敏作品系列

桂林. 广西师范大学出版社 ; Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2009

Disponible(->>)

4
明清江南消费文化与文体演变研究, Ming Qing jiang nan xiao fei wen hua yu wen ti yan bian yan jiu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

明清江南消费文化与文体演变研究, Ming Qing jiang nan xiao fei wen hua yu wen ti yan bian yan jiu

邱江宁 ; Qiu Jiangning

Appartient à la collection : Xue shu xin shi ye, 学术新视野

上海. 三联书店上海分店 ; Shanghai. San lian shu dian Shanghai fen dian, 2009

Disponible(->>)

5
清初理學思想研究, Qing chu Lixue sixiang yanjiu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

清初理學思想研究, Qing chu Lixue sixiang yanjiu

楊菁 ; Yang Jing

Appartient à la collection : Liren Qingdai xueshu congkan, 里仁清代學術叢刊, 5

臺北. 里仁書局 ; Taibei. Liren shuju, 2008

Disponible(->>)

6
老城厢 : 晚清上海的一个窗口, Lao cheng xiang : wan Qing Shanghai de yi ge chuang kou
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

老城厢 : 晚清上海的一个窗口, Lao cheng xiang : wan Qing Shanghai de yi ge chuang kou

何益忠 ; He Yizhong

上海. 上海人民出版社 ; Shanghai. Shanghai ren min chu ban she, 2008

Disponible(->>)

7
清末民国社会调查与现代社会科学兴起, Qing mo min guo she hui diao cha yu xian dai she hui ke xue xing qi
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

清末民国社会调查与现代社会科学兴起, Qing mo min guo she hui diao cha yu xian dai she hui ke xue xing qi

黄兴涛 (Ed.) ; Huang Xingtao (Ed.) ; 夏明方 (Ed.) ; Xia Mingfang (Ed.)

福州. 福建教育出版社 ; Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she, 2008

Disponible(->>)

8
弱国的外交 = The diplomatism of puny country : 面对列强环伺的晚清世局, Ruo guo de wai jiao = The diplomatism of puny country : mian dui lie qiang huan si de wan qing shi ju
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

弱国的外交 = The diplomatism of puny country : 面对列强环伺的晚清世局, Ruo guo de wai jiao = The diplomatism of puny country : mian dui lie qiang huan si de wan qing shi ju

王尔敏 ; Wang Ermin

桂林. 广西师范大学出版社 ; Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008

Disponible(->>)

9
北京城市发展史. 清代卷 = The history of Beijing’s development. 清代卷, Beijing cheng shi fa zhan shi . Qing dai juan = The history of Beijing’s development. Qing dai juan
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

北京城市发展史. 清代卷 = The history of Beijing’s development. 清代卷, Beijing cheng shi fa zhan shi . Qing dai juan = The history of Beijing’s development. Qing dai juan

吴建雍 ; Wu Jianyong

北京. 北京燕山出版社 ; Beijing. Beijing yan shan chu ban she, 2008

Disponible(->>)

10
明清民事证据制度研究, Ming Qing min shi zheng ju zhi du yan jiu
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

明清民事证据制度研究, Ming Qing min shi zheng ju zhi du yan jiu

蒋铁初 ; Jiang Tiechu

Appartient à la collection : Su song yu zheng ju qian yan cong shu, 诉讼与证据前沿丛书, 3

北京. 中国人民公安大学出版社 ; Beijing. Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2008

Disponible(->>)

Résultats 1 - 10 sur 324  pour Tout le catalogue

résultats 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Affiner vos résultats

Type de ressource 

 1. Livres  (319)
 2. Revues  (3)
 3. Thèses ou mémoires  (2)
 4. Autres open sub menu

Localisation 

 1. Descartes  (2)
 2. Descartes - IAO  (308)
 3. Autres open sub menu

Sujet 

 1. DYNASTIE QING  (323)
 2. CHINE  (302)
 3. Histoire  (208)
 4. ARCHIVES  (83)
 5. SOURCES HISTORIQUES  (81)
 6. REPUBLIQUE  (71)
 7. ILLUSTRATION  (57)
 8. image  (54)
 9. DYNASTIE MING  (53)
 10. PERIODIQUES  (53)
 11. Dessin  (53)
 12. BIOGRAPHIE  (32)
 13. POLITIQUE  (30)
 14. CULTURE  (27)
 15. HISTOIRE POLITIQUE  (24)
 16. Droit  (20)
 17. ville  (20)
 18. DOCUMENT  (19)
 19. DYNASTIE  (18)
 20. empereur  (18)
 21. PROVINCE  (16)
 22. HISTOIRE ECONOMIQUE  (15)
 23. histoire urbaine  (14)
 24. LITTERATURE  (14)
 25. Relations internationales  (14)
 26. Commerce  (13)
 27. SOCIETE  (13)
 28. GOUVERNEMENT  (13)
 29. SYSTEME POLITIQUE  (13)
 30. GUERRE  (13)
 31. TAIWAN(FORMOSE)  (12)
 32. JAPON  (12)
 33. pouvoir  (12)
 34. TAIWAN  (12)
 35. ECONOMIE  (12)
 36. tradition  (12)
 37. HISTOIRE CONTEMPORAINE  (12)
 38. relations  (12)
 39. BEIJING(PEKIN)  (11)
 40. rebellion  (11)
 41. histoire culturelle  (10)
 42. gouvernement local  (10)
 43. MOUVEMENT POLITIQUE  (10)
 44. Histoire sociale  (10)
 45. MONOGRAPHIE LOCALE  (9)
 46. COMMERCE EXTERIEUR  (9)
 47. GUERRE SINO-JAPONAISE  (8)
 48. IDEOLOGIE  (8)
 49. REVOLUTION  (8)
 50. PHOTOGRAPHIE  (7)
 51. SHANGHAI  (7)
 52. Philosophie  (7)
 53. Diplomatie  (7)
 54. REFORME  (7)
 55. RECHERCHE  (7)
 56. DROIT PENAL  (7)
 57. coutume  (7)
 58. FEMME  (7)
 59. DYNASTIE YUAN  (6)
 60. Education  (6)
 61. SYSTEME JUDICIAIRE  (6)
 62. Art  (6)
 63. loi  (6)
 64. Science politique  (6)
 65. OPIUM  (6)
 66. Religion  (6)
 67. GUERRE DE L'OPIUM  (6)
 68. histoire du droit  (6)
 69. REPUBLIQUE POPULAIRE  (5)
 70. Commerce international  (5)
 71. REGLEMENTATION  (5)
 72. Europe  (5)
 73. REPUBLICAIN  (5)
 74. Droit civil  (5)
 75. Urbanisation  (5)
 76. COREE  (5)
 77. Finance  (5)
 78. PENSEE  (5)
 79. Gestion  (5)
 80. Capitalisme  (4)
 81. Autres open sub menu

Auteur 

 1. 国家图书馆分馆  (53)
 2. Guojia tushu guan fen guan  (53)
 3. Zhang Haiying  (9)
 4. Zhang Haipeng 张海鹏  (9)
 5. Thiriez, Regine  (4)
 6. Zhuang Jifa  (4)
 7. 莊吉發  (4)
 8. Wang Yejian  (3)
 9. Zhou Feng  (3)
 10. Liang Zhiping  (3)
 11. 王業鍵  (3)
 12. Luo Qing  (2)
 13. Jiang Longzhao  (2)
 14. Xiao yishan  (2)
 15. 黃富三  (2)
 16. Henriot, Christian  (2)
 17. 王尔敏  (2)
 18. Zheng Tianting 郑天挺  (2)
 19. Pu-Yi  (2)
 20. Wang Hongbin  (2)
 21. Wen Da  (2)
 22. Wang Ermin  (2)
 23. Zhu Yong  (2)
 24. Kashima, Morinosuke  (2)
 25. Huang Fusan  (2)
 26. 姜龍昭  (2)
 27. Zhuang Jifa 莊吉發  (2)
 28. Chen Jiexian  (2)
 29. Sun Qian  (1)
 30. 罗哲文  (1)
 31. Li Xiaoti  (1)
 32. 陶立  (1)
 33. Luo Lun  (1)
 34. Cai Shuheng 蔡枢衡  (1)
 35. Tawara, Ten'nan  (1)
 36. Meng Sen  (1)
 37. Zhang Zhengming  (1)
 38. 李孝悌  (1)
 39. Zhonghua minguo manzu xiehui  (1)
 40. Chen Xuexun  (1)
 41. Watt, John R  (1)
 42. Feng Erkang  (1)
 43. Chen Xiyuan  (1)
 44. Zhang Fan  (1)
 45. He Yizhong  (1)
 46. Zhongguo huabao chubanshe  (1)
 47. Wu Jiyuan  (1)
 48. Lao Ni Ke  (1)
 49. Pelissier, Roger  (1)
 50. Chen Xuewen 陳學文  (1)
 51. Tian Tao 田涛  (1)
 52. Gao Xiang  (1)
 53. Zhang, Yong  (1)
 54. Zhuo Nansheng 卓南生  (1)
 55. Zhuo Kehua  (1)
 56. 王詩琅  (1)
 57. Zhao Lingzhi  (1)
 58. Kamimura, Shin'ichi  (1)
 59. Rachline, Marianne  (1)
 60. Wang Rigen  (1)
 61. Cai Dongfan  (1)
 62. Sasaki, Yo  (1)
 63. Shen, Xiaoyun  (1)
 64. Wang Xianming 王先明  (1)
 65. Huang Zhilian  (1)
 66. 夏明方  (1)
 67. Zhu Youxian  (1)
 68. Zhang Xueji  (1)
 69. Ye Guangting  (1)
 70. 田涛  (1)
 71. Ding Qi  (1)
 72. Chiang, Siang-tseh  (1)
 73. 张帆  (1)
 74. Chen Xuewen  (1)
 75. Min Jie  (1)
 76. Liu Boxian  (1)
 77. Qian Linsen  (1)
 78. Liu, Zhenlan  (1)
 79. Li hua  (1)
 80. Kong Yongsong  (1)
 81. Autres open sub menu

Date de parution 

Affiner à partir de Affiner jusqu'à
 1. Avant 1968  (13)
 2. 1968 à 1978  (18)
 3. 1979 à 1987  (38)
 4. 1988 à 1997  (84)
 5. Après 1997  (153)
 6. Autres open sub menu

Langue 

 1. Chinois  (285)
 2. Anglais  (31)
 3. Japonais  (9)
 4. Français  (7)
 5. Autres open sub menu

Editeur 

 1. CNRS. Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme  (1)
 2. M.E. Sharpe, Inc  (1)
 3. [s.n.]  (1)
 4. Beijing chu ban she  (1)
 5. Beijing da xue chu ban she  (3)
 6. Beijing Guji chubanshe  (1)
 7. Beijing yan shan chu ban she  (3)
 8. Benshu bianji chuban  (3)
 9. Daoxiang chubanshe  (3)
 10. Fa lü chu ban she  (5)
 11. Fangzhi chubanshe  (3)
 12. Fayard  (2)
 13. Fujian jiao yu chu ban she  (1)
 14. Fujian ren min chu ban she  (3)
 15. Guangxi shi fan da xue chu ban she  (3)
 16. Guoli zhongyang tushuguan  (2)
 17. Guoshi guan  (6)
 18. Henan renmin chubanshe  (3)
 19. Huadong shifan daxue chubanshe  (2)
 20. Hubei renmin chubanshe  (3)
 21. Hunan ren min chu ban she  (3)
 22. Jiangsu guji chubanshe  (2)
 23. Kashima kenkyujo shuppan kai  (3)
 24. Lian Jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si  (5)
 25. Lian Jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si Lian Jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si  (1)
 26. Liaoning renmin chubanshe  (1)
 27. Longmen shudian  (2)
 28. Min zu chu ban she  (1)
 29. Pocket  (1)
 30. Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin  (53)
 31. Qunzhong chubanshe  (2)
 32. Ren min chu ban she  (7)
 33. Renmin jiaotong chubanshe  (1)
 34. Shanghai gu ji chu ban she  (2)
 35. Shanghai ren min chu ban she  (7)
 36. Shanghai shu dian  (7)
 37. She hui ke xue wen xian chu ban she  (3)
 38. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian  (2)
 39. Shumu wenxian chubanshe  (2)
 40. Sichuan renmin chubanshe  (3)
 41. Tailian guofeng chubanshe  (1)
 42. Taiwan xuesheng shuju  (3)
 43. Tianjin ren min chu ban she  (2)
 44. University of Washington press  (3)
 45. Wanxiang tushu gufen youxian gongsi  (10)
 46. Wenhai chubanshe  (6)
 47. Wenshizhe chubanshe  (6)
 48. wuhan cehui keji daxue chubanshe  (1)
 49. Xiongshi tushu gufen youxian gongsi  (2)
 50. Xue sheng shu ju  (2)
 51. Yuelu shushe  (1)
 52. Zhejiang ren min chu ban she  (4)
 53. Zhong hua shu ju  (10)
 54. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo  (5)
 55. Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo  (2)
 56. zhongguo caizheng jingji chubanshe  (1)
 57. Zhongguo guang bo dian shi chu ban she  (2)
 58. Zhongguo qing nian chu ban she  (1)
 59. Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin  (1)
 60. Zhongguo renmin daxue chubanshe  (4)
 61. Zhongguo she hui ke xue chu ban she  (5)
 62. Zhongguo wen lian chu ban she  (1)
 63. Zhongguo zhengfa daxue chubanshe  (2)
 64. 三联书店上海分店  (1)
 65. 上海人民出版社  (2)
 66. 中国人民公安大学出版社  (1)
 67. 中国广播电视出版社  (2)
 68. 中国画报出版社  (1)
 69. 中央研究院臺灣史研究所  (2)
 70. 全国图书馆文献缩微复制中心  (53)
 71. 北京燕山出版社  (1)
 72. 学苑出版社  (1)
 73. 山东画报出版社  (1)
 74. 广西师范大学出版社  (2)
 75. 文史哲出版社  (6)
 76. 法律出版社  (2)
 77. 洪葉文化  (1)
 78. 社会科学文献出版社  (2)
 79. 福建人民出版社  (2)
 80. 稻鄉出版社  (3)
 81. Autres open sub menu

Collection 

 1. Beijing wenshi ziliao jinghua congshu  (1)
 2. Conference series  (1)
 3. Dazhong chuanbo xue congshu  (1)
 4. Dongfang lishi xueshu wenku  (3)
 5. Du shi kong jian yu zhi shi qun ti yan jiu shu xi  (1)
 6. Falu wenhua yanjiu zhongxin wencong  (1)
 7. Far Eastern and Russian Institute publications on Asia  (1)
 8. Guojia tushu guan guji wenxian congkan  (53)
 9. Guoxue jingcui congshu  (1)
 10. Haiwai Zhongguo yanjiu congshu  (1)
 11. Hangzhou lishi congbian  (3)
 12. Il y a toujours un reporter  (1)
 13. Jiaoyu kexue congshu  (1)
 14. Jindai Zhongguo shiliao congkan  (4)
 15. Juemiao haoshu xilie  (2)
 16. Lianjing xueshu congshu  (1)
 17. Liren Qingdai xueshu congkan  (1)
 18. Lishi yu wenhua congshu  (1)
 19. Minguo biji xiaoshuo daguan  (1)
 20. Minguo congshu Vol.III  (2)
 21. Minguo congshu Vol.X  (1)
 22. Minguo shiliao biji congkan  (3)
 23. Minguo shixue congshu  (1)
 24. Nihon gaiko shi  (3)
 25. Pin wei Beijing congshu  (1)
 26. Publications on Asia of the Institute for Comparative and Foreign Area Studies  (1)
 27. Qingdai jianghe honglao dang'an shiliao congshu  (3)
 28. Qinghua Daxue xueshu zhuanzhu  (1)
 29. Qingshi yanjiu congshu  (3)
 30. Quyu renqun wenhua congshu  (1)
 31. Renwu Zhongguo shi  (1)
 32. Shi jiu shi ji Zhongguo feng qing hua  (1)
 33. Shijie hanxue luncong  (1)
 34. Shixue congshu  (1)
 35. Shixue congshu xilie  (3)
 36. Studies on China  (1)
 37. Taiwan yanjiu congkan  (2)
 38. Taiwan yanjiu congshu  (1)
 39. UMI  (1)
 40. University of Hong Kong Libraries publications  (1)
 41. University of Washington publications on Asia  (1)
 42. Wan Qing si da mufu congshu  (2)
 43. Wen shi zhe xue jicheng  (4)
 44. Xiongshi congshu  (2)
 45. Xue shu xin shi ye  (1)
 46. Yanjiu congshu  (1)
 47. Yuedu Taiwan  (1)
 48. Zhong yang yan jiu yuan cong shu  (1)
 49. Zhongguo jindai caizheng jingji shi congshu  (1)
 50. Zhongguo jindai renwu riji congshu  (1)
 51. Zhongguo jindaishi ziliao huibian  (2)
 52. Zhongguo jing ji shi yan jiu cong shu  (1)
 53. Zhongguo lidai diwang zhuanji  (1)
 54. Zhongguo lidai tongsu yanyi  (1)
 55. Zhongguo lüxue congkan  (2)
 56. Zhongguo shi da shang bang  (9)
 57. Zhonghua chuanshi fadian  (1)
 58. Zhonghua minguo shi ziliao congbian  (1)
 59. Zhonghua minguoshi congshu  (3)
 60. Zhongyang yanjiu yuan jindai shi yanjiu suo zhuankan  (1)
 61. 三石文庫  (1)
 62. 东方历史学术文库  (1)
 63. 中国律学丛刊  (1)
 64. 中国社会科学院重点学科建设工程丛书. 晚清史学科  (1)
 65. 中国经济史研究丛书  (1)
 66. 十九世纪中国风情画  (1)
 67. 台明文庫  (1)
 68. 史學叢書系列  (3)
 69. 司法丛书  (1)
 70. 国家图书馆古籍文献丛刊  (53)
 71. 学术新视野  (1)
 72. 文史哲學集成  (4)
 73. 晚清四大幕府丛书  (2)
 74. 歷史與文化叢書  (1)
 75. 王尔敏作品系列  (1)
 76. 聯經學術叢書  (1)
 77. 臺灣史料新刊  (1)
 78. 里仁清代學術叢刊  (1)
 79. 閲讀臺灣  (1)
 80. 頂尖人物  (1)
 81. Autres open sub menu

Elargir la recherche à tous les documents

Elargir la recherche à tous les documents

de cet auteur:

 1. 国家图书馆分馆
 2. Guojia tushu guan fen guan
 3. Zhang Haiying
 4. Zhang Haipeng 张海鹏
 5. Thiriez, Regine

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Vous pouvez relancer votre recherche :
 • dans le SUDOC (catalogue français des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 • dans WorldCat (catalogue international)
 • dans Google Scholar
 • dans Isidore (moteur de recherche du CNRS)
 • dans BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vous pouvez aussi :

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.