skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

東北地方太平洋沖地震により発生した津波堆積物中のヒ素および重金属の海水溶出試験
Seawater-leaching Testing for Arsenic and Heavy Metals in Tsunami Deposits Produced by the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, Northeastern Japan

Watanabe, Takahiro ; Tsuchiya, Noriyoshi ; Yamasaki, Shin-Ichi ; Yamada, Ryoichi ; Hirano, Nobuo ; Okamoto, Atsushi ; Nara, Fumiko W.

Journal of Geography (Chigaku Zasshi), 2014, Vol.123(6), pp.835-853

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.