skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

法国档案中的清末中法 (中越边界) 划界史料选编, Faguo dang an zhong de Qing mo Zhong Fa (Zhong Yue bian jie) hua jie shi liao xuan bian

张, 宁 (Ed.) ; Zhang, Ning (Ed.) ; 孙, 小迎 (Ed.) ; Sun, Xiaoying (Ed.) ; 李, 燕宁 (Ed.) ; Li, Yanning (Ed.)

Appartient à la collection : 西南边疆历史与现状综合研究项目, 档案文献系列 Appartient à la collection : Xi nan bian jiang li shi yu xian zhuang zong he yan jiu xiang mu, Dang an wen xian xi lie

北京. 社会科学文献出版社 ; Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016

Disponible(->>)

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.