skip to main content
Langue :
Afficher les résultats avec :

Water‐Lubricated Intercalation in V2O5·nH2O for High‐Capacity and High‐Rate Aqueous Rechargeable Zinc Batteries

Yan, Mengyu ; He, Pan ; Chen, Ying ; Wang, Shanyu ; Wei, Qiulong ; Zhao, Kangning ; Xu, Xu ; An, Qinyou ; Shuang, Yi ; Shao, Yuyan ; Mueller, Karl T ; Mai, Liqiang ; Liu, Jun ; Yang, Jihui

Advanced materials (Weinheim), 2018-01-04, Vol.30 (1), p.n/a [Evalué par les pairs]

Voir toutes les versions

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.